University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Wednesday24/1012:00-13:00
Read

Elena Raviola: Framtida forskning i gränslandet mellan organisation och design

HDK, lunchseminarium
Språk: Engelska

Elena Raviola är nyligen anställd på HDK som professor i design med inriktning business & design, finansierad av Torsten och Wanja Söderbergs stiftelse för Design Management.

Under en lunchseminarium onsdag 24 oktober kl 12-13 presenterar Elena Raviola sitt forskningsområde och sina tankar och förhoppningar om framtida utveckling av området.  Välkommen att medverka och bidra med din syn på vad som är viktiga framtida frågor för forskningen i gränslandet mellan organisation och design.

Elena Raviola började på HDK i september 2018. Hon har en PhD i företagsekonomi från Jönköpings universitet men är utbildad inom både ekonomi och liberal arts på Bocconi Universitet i Milano, Italien. I sin forskning har Elena Raviola fokuserat mötet mellan kreativa yrken och näringsliv/ekonomiska intressen. Under senare år har intresset riktats mot hur digitalisering påverkar kreativt arbete med särskilt fokus på AI (artificiell intelligens). Vad händer när kreativt arbete robotiseras?
Intervju med Elena Raviola: Hur kommer AI att påverka arbetet i kulturella och kreativa fält?

Elena Raviolas vision är att skapa en miljö för att utforska dialogen mellan organisation (näringsliv och offentlig verksamhet) och design. Vill du vara med i utvecklingen av denna miljö eller bidra med dina tankar om vad forskningen bör rikta sig mot? Då är du välkommen på lunchseminarium 24 oktober kl 12-13, som avslutas med ett gemensamt samtal. Vi bjuder på en lätt lunch under samtalet.

Anmäl dig till seminariet genom att skicka ett mail till [email protected] Skriv “Elena Raviola 24/10” i ämnesraden.


Elena Raviola: Future research in the border between organization and design

Seminar in English

Elena Raviola is recently employed at HDK as a professor in Design specialising in Business & Design financed by Torsten and Wanja Söderberg Foundation.

During a lunch seminar on Wednesday, October 24th at 12-13, Elena Raviola presents her research area and her thoughts and hopes for future development. Welcome to contribute and share your views on what are important future issues for research in the interdisciplinary area between organization and design.

Elena Raviola started at HDK in September 2018. She holds a PhD in Business Administration from Jönköping University but is educated in both economics and liberal arts at Bocconi University in Milan, Italy. In her research, Elena Raviola has focused on the meeting between creative professions and business / economic interests. In recent years, her interest has been directed towards how digitalization influences creative fields with a particular focus on AI (artificial intelligence). What happens when creative work is robotized?

Elena Raviola’s vision is to create an environment for exploring the dialogue between organization (business and public sector) and design. Do you want to participate in the development of this environment or contribute with your thoughts on what the research should focus on? Then you are welcome to the lunch seminar on October 24 at 12-13, which ends with a joint conversation. We offer a light lunch during the lecture.

Sign up for the lunch seminar by sending an email to [email protected] Write “Elena Raviola 24/10” in the subject line.

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.