University of Gothenburg

Opening Hours

  • Days Dates Hours
  • Monday22/1017:00-20:00
  • Thursday25/1017:00-20:00
  • Friday26/1017:00-20:00
Read

Privilege Booth

22, 25, 26 OKTOBER, 17-20
HDK Entréhallen

Motsatsen till diskriminering är privilegium. Att bli diskriminerad eller priviligierad kan vara helt slumpartat. Det är ett lotteri där vi föds med olika förutsättningar. Som priviligierad behöver man inte bli ifrågasatt, utsatt eller uttittad. Som priviligierad blir man både sedd och hörd, och kan känna sig trygg och representerad.

Makt är nära sammankopplat till privilegier. Vad innebär det att bära på en uppsättning privilegier och vad gör privilegierna med oss som individer? Att erkänner sina privilegier kan vara betungade, skamfyllt och ångestframkallande. I Privilege booth har du möjligheten att anonymt samtala om din priviligerade position, om skam och skuld, men också försöka gå bortom dessa känslor för att försöka omvandla privilegie-skammen till ett privilegie-ansvar.

Vad kan du göra med den makt du har? Hur kan du med din position bidra till ett mer inkluderande och jämlikt samhälle?

Privilege booth och de diskussioner som kommer ske är en del av Hanna af Ekströms forskning i normkritisk design med fokus på funktionsnormer.

Privilege booth har både drop in och bokade tider. Varje session håller på i ca 30 min. Om du vill boka tid anmäl dig på www.hannaafekstrom.com/privilegebooth.

Som tack för ditt privilegie-erkännande får du en gåva.


Privilege Booth

The opposite of discrimination is privilege. Being discriminated or privileged can be completely based on chance. It is a lottery where we are born with different conditions. As privileged you do not have to be questioned, postponed or expelled. As privileged you become both seen and heard, and can feel safe and represented.

Power is closely linked to privileges. What does it mean to have a set of privileges and what do the privileges do with us as individuals? Admitting one’s privileges may be difficult, shameful and causing anxiety. In Privilege booth you have the ability to anonymously talk about your privileged position, about shame and guilt, but also try to go beyond these feelings to try to transform the privilege shame into a privilege responsibility.
What can you do with the power you have? How can you contribute to a more inclusive and equal society with your position?

Privilege booth and the discussions that will take place are part of Hanna Ekström’s research in Norm Critical Design focusing on functional standards.

Privilege booth has both drop in and booked times. Each session will last for about 30 minutes. If you wish to make a reservation, please register at www.hannaafekstrom.com/privilegebooth.

As a thank for your recognizing your privileged position, you receive a gift.

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.