University of Gothenburg
Read

Open Week 2018

Även i år är Open week temat för Gothenburg Design Festival. Open Week 2018 består av sex curatoriella plattformar, belägna runt om i Göteborg, som på olika sätt ställer frågor om vad det innebär att vara ”öppen”.

Once again, Open Week is the theme for this year’s Gothenburg Design Festival. Open Week 2018 consists of six curatorial platforms located across the city, asking different questions about what it means to be “open”.

 


DISPLAYS – ETT KLUSTER AV UTSTÄLLNINGAR

Utställningar, visningar och event producerade av lärare, forskare, studenter och design- och konsthantverkspraktiker runt om i stan. Displays är ett expanderat utställningsrum för att diskutera kreativ materiell praktik, digital fabrikation och experimentell pedagogik, tillgängligt för besökare från alla bakgrunder. Utifrån en vilja att pröva andra sätt att förmedla utbildning och formpraktik har Open Week bjudit in studenter, anställda och omvärld att använda festivalen som ett publikt utställningsrum för att tillgängliggöra, reflektera över och dela med sig av sitt lärande och sina ämnesområden.

Examensutställningarna BAOW och MAOW på HDK och Gathenhielmska huset är de mest omfattande inslagen i årets Open week. Utställningarna baseras på arbeten från designprogrammets kandidat- och masterstudenter och är inramade som en förlängd utbildningsresurs och som ett publikt rum för gemensamt lärande.

DISPLAYS – A CLUSTER OF EXHIBITIONS

A series of exhibitions, work-in-progress displays and events from teachers, researchers,  graduate programmes and design and craft practices around the city. The displays platform is a discursive surface for creative material practice, digital fabrication and pedagogical experimentation, open to visitors of all backgrounds. Driven by a desire to explore other ways to display education and practice, students and faculty have been encouraged to use Open Week as an accessible space to reflect on the very essence of their learning and subject areas. 

The BAOW and MAOW degree exhibitions at HDK and Gathenhielmska huset are the main exhibitions of Open week 2018. Featuring work from the undergraduate and postgraduate design programmes the exhbitions are framed as extended educational resources and as public sites for mutual learning.

 


NIGHT SCHOOL HDK – EN ÖPPEN LÄROPLATS

Plattformen erbjuder undervisning, klasser, workshops och event – öppna för alla. Night Schools HDK strävar efter att utforska nya idéer om undervisning och lärande och hur de kan skapa nya gemenskaper och relevanta gränssnitt mellan universitet och civilsamhälle. Klasserna sträcker sig från det praktiska till det teoretiska och är arrangerade av HDKs fakultet, studenter, alumner och externa akademiska och icke-akademiska gäster som bjudits in genom ett open call. Anmäl dig till kurser eller delta på drop-by basis. Alla programpunkter är gratis.

NIGHT SCHOOL HDK – A FREE PUBLIC SCHOOL

A learning platform hosting classes, workshops and events on an open access basis. Taken together, the activities of Night School HDK, aspire to explore new ideas about teaching and learning and what forms of communal life it may begin to make possible. Classes range from the vocational to the theoretical and are hosted by HDK faculty, students, alumni and external academic and non-academic guests through an open call.
Sign-up free to classes or take part on a drop-by basis.

 


YOUTH –DU ALDRIG ÄR FÖR GAMMAL FÖR ATT LEKA.

Youth är ett program med workshops och event organiserade av festivalens utställare och samarbetspartners. Programmet är ett generationsöverskridande och mobilt rum som ställer frågor om hur man kan skapa situationer där människor i olika åldrar kan dela kunskap och lära sig av varandra.

YOUTH – YOU ARE NEVER TOO OLD TO PLAY.

Inspired and responding to the Open Week, its themes and content, the Youth programme consists of a series of workshops and events hosted by exhibitors and partners. The programme is an intergenerational space in motion dedicated to the question of how to design situations where all ages can learn and share knowledge together?

 


OPEN STUDIO – ETT NÄTVERK AV DESIGNSTUDIOS

Open Studio bjuder in den samtida design- och konsthantverksscenen i Göteborg att presenterar aktuella arbeten och processer. Genom utställningar, workshops, samtal och möten vill Open studio spegla de utmaningar, intressen, behov, förutsättningar och frågeställningar som just nu engagerar formvärlden. Som ett tillfälligt och förgrenat rum där formgivare kan mötas för utbyte av kunskap, tematisk reflektion och debatt vill Open studio stötta en bred diskussion om professionens tillstånd som sträcker sig bortom det vardagliga.

OPEN STUDIO – A NETWORK OF DESIGN STUDIOS

Open Studio invites contemporary design and craft practice in Gothenburg to unveil their work and workings. Through public workshops, open studio exhibitions and social events the platform becomes a reflection of some of the challenges, interests, demands and compelling realities that engages the design and craft community. By opening up a temporary and distributed space for exchange, debate and thematic reflection Open Studio hopes to facilitate a wider discussion about the condition of our profession that reaches beyond the everyday.

 


ÖPPET HUS – EN DAG SOM GER SVAR PÅ DE FRÅGOR DU HAR OM HDK

Hur är det att vara student på HDK? Hur förbereder du dig inför ansökningsprocessen? Vad händer när du slutat skolan? Administratörer, tekniker, lärare och studenter presenterar skolans kurser i design och konsthantverk samt lärarutbildningen i bild och slöjd. Besökare får möjlighet att lyssna på programansvariga som berättar om programmen, besöka Open Weeks utställningar, delta i guidade turer på HDK och ta del av workshops. Ingen registrering krävs, det är bara att dyka upp.

OPEN HOUSE – A DAY THAT ANSWERS QUIESTIONS YOU MIGHT HAVE ABOUT HDK

What’s it like to be a student at HDK? How do you prepare for the application? And what happens when you leave the school? Administrators, technicians, teachers and students will present our programmes in design and crafts, as well as teacher training in art and crafts. Visitors will have the opportunity to listen to programme directors, visit Open Week exhibitions, join guided tours of HDK and take part in workshops. No registration needed. Just show up. 

 


SOCIAL – DÄR SAMTALSÄMNEN OCH MÄNNISKOR MÖTS.

Den flyktiga träffpunkten för festivalens besökare. Under veckan kommer Social att dyka upp på olika platser för att ställa till med vernissage, spontana möten, samtal och framträdanden. Som en mobil och ständigt föränderlig plattform ifrågasätter och undersöker Social det socialas roll och inflyttande i staden och över professionen.

SOCIAL – WHERE DIVERSE TOPICS, DISCOURSE AND PEOPLE COME TOGETHER.

Social is the meandering after hours venue of Open week 2018, open to guests and the general public. Throughout the week Social will pop up at different locations hosting openings, casual gatherings and performances, As a as a mobile and shape shifting platform Social disputes the role and impact of the social in the city as well as in the profession.

 

Festival

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.